ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το Γενικό Χημείο του Κράτους εξετάζει το επίπεδο καταλληλότητας του προς μελέτη δείγματος για την επιθυμητή χρήση. Όσον αφορά το νερό, πραγματοποιούνται αναλυτικοί έλεγχοι μέσα από εξειδικευμένες  πρότυπες μεθόδους (φυσικοχημικές - μικροβιολογικές) που πιστοποιούν αν το νερό υπάγεται στα πρότυπα ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η Ατμοσφαιρική Γεννήτρια Νερού Watergold διαθέτει όλα τα  απαιτούμενα χαρακτηριστικά καταλληλότητας του νερού σύμφωνα με τα κρατικά πρότυπα.

CB

 Το Σχέδιο CB βασίζεται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο εργαστηρίων δοκιμών CB (CBTLs) για τα πρότυπα ασφαλείας , τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δοκιμή των προϊόντων στα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών προϊόντων υποβάλλονται στη συνέχεια σε εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης (NCB’s) στις χώρες μέλη του προγράμματος CB, οι οποίοι μπορούν να επιτρέψουν τη νόμιμη πρόσβαση σε προϊόντα που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές CBTL χωρίς πρόσθετες δοκιμές.

CE

Η σήμανση CE αποτελεί σήμα πιστοποίησης που υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος για προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

RoHS

Το σύστημα RoHS έχει ως στόχο να περιορίσει ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Κάθε συστατικό συμβατό με RoHS ελέγχεται για την παρουσία μόλυβδου (Pb), καδμίου (Cd), υδραργύρου (Hg), διεσπαρμένου χρωμίου (Hex-Cr), πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB) και πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων (PBDE).

ISO9001

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όπου ένας οργανισμός πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών, των ενδιαφερομένων και των τυχόν εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων.

TEST REPORT - IEC 60335-2-24

Ο ρόλος της IEC είναι να διευκολύνει την περίπλοκη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ πολλών εμπειρογνωμόνων από χώρες σε όλο τον κόσμο οι οποίοι εθελοντικά προετοιμάζουν τους κανόνες, τις προδιαγραφές και την ορολογία που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να κατασκευάσουν συσκευές που λειτουργούν μαζί, με ασφάλεια και όπως αναμένεται.

TEST REPORT-EMC14 R0.0

Τα διαγνωστικά τεστ EMC υποδηλώνουν ότι το ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό προϊόν δεν παράγει ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές που μπορεί να επηρεάσει άλλα προϊόντα ή το περιβάλλον.